Algemene voorwaarden

De website bevindt zich op www.StrainLists.com (de Site") is een auteursrechtelijk beschermd werk van StrainLists Holdings, Inc. ("StrainLists", "ons", "onze" en / of wij"), en zijn gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, moedermaatschappij en andere gerelateerde bedrijven. StrainLists biedt in-store product review en bestellen diensten via kiosken bij apotheken, evenals websites, waaronder StrainLists.com en gerelateerde subdomeinen, mobiele en / of softwaretoepassingen die inhoud hosten met betrekking tot cannabisvariëteiten en gerelateerde producten die reviews en ratings bevatten die door de gebruikers worden verstrekt, directory ' s van cannabis verdeelcentra en medische aanbieders, en cannabis-gerelateerde nieuwsberichten en andere artikelen (gezamenlijk, met alle andere diensten die door StrainLists worden geleverd, de "diensten"). Bepaalde functies van de Site of diensten kunnen onderworpen zijn aan aanvullende richtlijnen, voorwaarden of regels, die in verband met dergelijke functies op de Site of diensten zullen worden geplaatst. Al deze aanvullende voorwaarden, richtlijnen en regels worden door verwijzing in deze Overeenkomst opgenomen. Verwijzingen naar" gebruiker"," u "en" uw " verwijzen naar u, een gebruiker van onze Site en/of diensten.

DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ("OVEREENKOMST") BEVATTEN DE JURIDISCH BINDENDE VOORWAARDEN VOOR UW GEBRUIK VAN DE SITE EN DIENSTEN. DOOR TOEGANG TE KRIJGEN TOT OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SITE OF DIENSTEN, AANVAARDT U DEZE OVEREENKOMST EN VERKLAART EN GARANDEERT U DAT U HET RECHT, DE BEVOEGDHEID EN DE CAPACITEIT HEBT OM DEZE OVEREENKOMST AAN TE GAAN. U MAG DE SITE OF DIENSTEN NIET OPENEN OF GEBRUIKEN OF DE OVEREENKOMST NIET ACCEPTEREN ALS U NIET DE CAPACITEIT HEBT OM DEZE OVEREENKOMST AAN TE GAAN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET ALLE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST, GEEN TOEGANG TOT EN/OF GEBRUIK MAKEN VAN DE SITE OF DIENSTEN. ALS U DE SITE OF DIENSTEN GEBRUIKT NAMENS EEN BEDRIJF, ENTITEIT OF ORGANISATIE, VERKLAART EN GARANDEERT U DAT U EEN GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER BENT VAN EEN DERGELIJK BEDRIJF, ENTITEIT OF ORGANISATIE MET DE BEVOEGDHEID OM DEZE AAN DEZE OVEREENKOMST TE BINDEN.

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR, OMDAT ZE EEN OVEREENKOMST TOT ARBITRAGE BEVATTEN EN ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE MET BETREKKING TOT UW WETTELIJKE RECHTEN, RECHTSMIDDELEN EN VERPLICHTINGEN. DE OVEREENKOMST TOT ARBITRAGE VEREIST (MET BEPERKTE UITZONDERING) DAT U CLAIMS DIE U TEGEN ONS HEBT INDIENT VOOR BINDENDE EN DEFINITIEVE ARBITRAGE, EN VERDER (1) U MAG ALLEEN CLAIMS TEGEN HET BEDRIJF OP INDIVIDUELE BASIS, NIET ALS EISER OF KLASSELID IN EEN KLASSE OF REPRESENTATIEVE ACTIE OF PROCEDURE, EN (2) U MAG ALLEEN OM HULP TE VRAGEN (MET INBEGRIP VAN GELDELIJKE, GERECHTELIJKE EN DECLARATOIRE HULP) OP INDIVIDUELE BASIS.

 1. BELANGRIJKE DISCLAIMERS.

ALLE INFORMATIE OP DE SITE EN DIENSTEN IS ALLEEN VOOR INFORMATIEVE DOELEINDEN. Inhoud geplaatst door StrainLists op een WEBSITE, KIOSK, mobiele applicatie, SOCIAL MEDIA kanaal, third-PARTY CONTENT SERVICE, of reclame IS alleen voor informatieve doeleinden. StrainLists onderschrijft, en is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van, een mening, advies, verklaring of andere informatie die op de SITE of diensten, met inbegrip van gebruikersinhoud en materialen van derden (elk zoals hieronder gedefinieerd). StrainLists IS niet verantwoordelijk voor uw relatie met een apotheek, RETAIL locatie, zorgverlener, een derde partij, of andere gebruikers van de SITE of diensten. StrainLists is niet verplicht om apotheken, winkellocaties, zorgverleners of hun menu 's, inhoud of DEALS te screenen om te bepalen of ze gekwalificeerd of wettelijk gemachtigd zijn om hun diensten te leveren of om de nauwkeurigheid van hun menu' s of andere informatie die ze verstrekken te bepalen.

 • StrainLists biedt geen medisch advies. Alle informatie toegankelijk via de SITE en diensten, of binnen een van StrainLists SOCIAL MEDIA pagina ' s of kanalen IS alleen voor informatieve en educatieve doeleinden, IS niet bedoeld als vervanging voor medisch advies, diagnose of behandeling, en IS niet bedoeld om alle mogelijke toepassingen, aanwijzingen, voorzorgsmaatregelen, of nadelige effecten te dekken. Dergelijke informatie omvat, zonder beperking, materialen van derden, gebruikersinhoud en door StrainLists gegenereerde inhoud die is afgeleid van gebruikersinhoud (bv. SPANNINGSHIGHLIGHTS, attributen en andere gegevens). De informatie op de SITE en diensten en verstrekt via de social MEDIA pagina ' s en kanalen van StrainLists mag niet worden gebruikt voor de diagnose of behandeling van een medische aandoening. RAADPLEEG ALTIJD EEN GEKWALIFICEERDE ZORGVERLENER ALS U VRAGEN HEEFT OVER EEN MEDISCHE AANDOENING. Negeer nooit professioneel medisch advies of vertraging in het zoeken naar het als gevolg van iets wat je hebt gelezen op de SITE, diensten, of op StrainLists 's SOCIAL MEDIA pagina' s en kanalen

 • DE VOORGAANDE DISCLAIMERS EN BEPERKINGEN OP AANSPRAKELIJKHEID ZULLEN DE MEER ALGEMENE DISCLAIMERS EN BEPERKINGEN OP AANSPRAKELIJKHEID IN ARTIKEL 9 EN 10 OF ELDERS IN DEZE OVEREENKOMST NIET BEPERKEN.
 1. SUBSIDIABILITEIT EN BOEKHOUDING.

2.1 subsidiabiliteit. Je moet 21 jaar of een gekwalificeerde medische marihuana patiënt zijn om de Site en/of diensten binnen de Verenigde Staten te kunnen gebruiken.

2.2 Account Aanmaken. Om bepaalde functies van de Site te gebruiken (bijvoorbeeld om de diensten te gebruiken), moet u zich registreren voor een account bij StrainLists ("StrainLists Account") en bepaalde informatie over uzelf verstrekken zoals gevraagd door het registratieformulier van de Site. U verklaart en garandeert dat: (a) alle vereiste registratie-informatie die u verstrekt waarheidsgetrouw en accuraat is; en (b) U de juistheid van dergelijke informatie te allen tijde zult handhaven. U mag niet meer dan één StrainLists-Account aanmaken. StrainLists kan uw StrainLists-Account opschorten of beëindigen in overeenstemming met Paragraaf 6.4 en 11.

support@StrainLists.com

2.4 Account Verantwoordelijkheden. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van de inloggegevens van uw StrainLists-Account en bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw StrainLists-Account. U stemt ermee in StrainLists onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig ongeoorloofd gebruik, of vermoedelijk ongeoorloofd gebruik, van uw StrainLists-Account of enige andere inbreuk op de beveiliging. StrainLists kan en zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade als gevolg van uw niet-naleving van de bovenstaande vereisten.

2.5 Diensten Voor Sociale Netwerken. Als alternatief kunnen we u toestaan om in te loggen op de Site of dienst of anderszins uw StrainLists-Account te koppelen aan uw inloggegevens van bepaalde sociale netwerksites (bijvoorbeeld Facebook en Twitter) (SNS"). Als u inlogt of uw StrainLists-Account op een andere manier koppelt aan uw inloggegevens van een SNS, kunnen we informatie over u ontvangen van dergelijke SNS, in overeenstemming met de Algemene voorwaarden (bijvoorbeeld Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid) van de SNS ("SNS-Voorwaarden"). Als u ervoor kiest om uw informatie met deze SNS te delen, zullen we informatie met hen delen in overeenstemming met uw verkiezing. De SNS voorwaarden van genoemde SNS zullen van toepassing zijn op de informatie die we aan hen bekendmaken.

 1. SITE EN MOBIELE APP

3.1 Licentie. Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze overeenkomst, StrainLists verleent u een niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie om de Site en diensten te gebruiken voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze Overeenkomst verleent StrainLists u een niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie voor het installeren en gebruiken van de software die StrainLists beschikbaar stelt voor mobiele apparaten ("mobiele App"), in uitvoerbare objectcode-indeling, uitsluitend op uw eigen handheld mobiele apparaat en voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Zoals gebruikt in deze overeenkomst, omvat de term "diensten" de mobiele App.

3.2 Bepaalde Beperkingen. De rechten die u in deze Overeenkomst worden verleend, zijn onderworpen aan de volgende beperkingen: (a) U mag de Site of diensten niet in licentie geven, verkopen, verhuren, leasen, overdragen, toewijzen, distribueren, hosten of anderszins commercieel exploiteren; (b) U mag geen deel van de Site of Diensten wijzigen, daarvan afgeleide werken maken, demonteren, reverse compileren of reverse engineeren; (c) U mag de Site of diensten niet openen om een soortgelijke of concurrerende dienst te bouwen; en (d) tenzij uitdrukkelijk hierin vermeld, mag geen enkel deel van de Site of diensten worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, weergegeven, geplaatst of verzonden in welke vorm of op welke wijze dan ook. Elke toekomstige release, update of andere aanvulling op de functionaliteit van de Site of diensten is onderworpen aan de voorwaarden van deze overeenkomst. Alle copyright en andere eigendomsrechten op een Site of diensten inhoud moet worden bewaard op alle kopieën daarvan.

3.3 wijziging. StrainLists behoudt zich het recht voor om, op elk moment, de Site of diensten of een deel daarvan met of zonder kennisgeving te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. U gaat ermee akkoord dat StrainLists niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of beëindiging van de Site of diensten of een deel daarvan.

3.4 eigendom. Met uitzondering van Gebruikersinhoud erkent u dat alle intellectuele eigendomsrechten op de Site en diensten eigendom zijn van StrainLists of licentiegevers van StrainLists. De levering van de Site en diensten draagt geen rechten, titels of belangen over aan u of een derde partij in of op dergelijke intellectuele eigendomsrechten. StrainLists en haar leveranciers behouden zich Alle rechten voor die niet in deze Overeenkomst zijn verleend.

3.5 App Platforms. U erkent en gaat ermee akkoord dat de beschikbaarheid van de mobiele App afhankelijk is van het app-platform van derden waarvan u de mobiele App hebt ontvangen, bijvoorbeeld de Apple App Store® of de Google Play® Store ('App-Platform'). U erkent dat deze overeenkomst tussen u en StrainLists is en niet met het App-Platform. StrainLists, niet het App-Platform, is als enige verantwoordelijk voor de App, de inhoud daarvan, het onderhoud, de ondersteunende diensten en de garantie daarvoor, en het behandelen van eventuele claims met betrekking tot deze (bijvoorbeeld productaansprakelijkheid, wettelijke naleving of inbreuk op intellectuele eigendom). U stemt ermee in alle kosten te betalen die door het App-Platform in verband met de mobiele App in rekening worden gebracht. Elk App-Platform kan zijn eigen voorwaarden hebben waarmee u akkoord moet gaan voordat u de mobiele App ervan downloadt. U gaat ermee akkoord om te voldoen aan, en uw licentie voor het gebruik van de mobiele App is afhankelijk van uw naleving van alle toepasselijke overeenkomsten, Voorwaarden en voorwaarden voor gebruik/service en ander beleid van het toepasselijke App-Platform. U erkent dat het App-Platform (en zijn dochterondernemingen) een derde begunstigde van deze overeenkomst is en het recht heeft om deze Overeenkomst af te dwingen. Zie de applicatie openen en downloaden vanaf Apple® in Paragraaf 14.5 hieronder voor aanvullende voorwaarden als u de mobiele App opent of downloadt vanuit de Apple App Store.

 1. COMMUNICATIE

4.1 Tekstberichten. Door gebruik te maken van de Diensten of Software gaat u akkoord met en stemt u ermee in dat StrainLists en degenen die namens haar handelen u sms-berichten sturen op het telefoonnummer dat u ons hebt verstrekt. Deze berichten kunnen operationele berichten bevatten over uw gebruik van de diensten, evenals marketing-of andere promotieberichten. Berichten van StrainLists, en de daaraan verbonden bedrijven en de nodige derden service aanbieders, kunnen omvatten maar zijn niet beperkt tot: operationele communicatie betreffende uw Gebruikers-account of gebruik van de Diensten, updates over nieuwe en bestaande functies op StrainLists, mededelingen over de promoties die door ons of onze externe partners, en nieuws over StrainLists en ontwikkelingen in de sector. Standaard sms-kosten die door uw mobiele telefoonaanbieder worden toegepast, zijn van toepassing op SMS-berichten die we verzenden. Uw toestemming om promotionele teksten te ontvangen is geen voorwaarde voor de aankoop van goederen of diensten aangeboden door StrainLists. Als u het telefoonnummer dat u aan StrainLists hebt verstrekt, wijzigt of deactiveert, moet u uw accountgegevens bijwerken om te voorkomen dat wij onbedoeld communiceren met iedereen die uw oude nummer verwerft. U gaat ermee akkoord dat teksten, oproepen of vooraf opgenomen berichten kunnen worden gegenereerd door automatische telefoonkiessystemen en doet hierbij afstand van uw recht om vorderingen voort te zetten die voortvloeien uit de Telephone Consumer Protection Act ("TCPA"). Voor zover een claim onder de TCPA als niet-ontvankelijk wordt beschouwd, gaat u ermee akkoord dat door het gebruik van de Diensten of de toegang tot de Site, gaat u ermee akkoord dat een dergelijke niet-ontvankelijk claim die voortvloeit uit de TCPA zal worden bearbitreerd op een individuele, Niet klasse of vertegenwoordiger, basis, zoals uiteengezet in paragraaf 13.

4.2 Opt-Out. Door deze overeenkomst te ondertekenen, gaat u akkoord met het ontvangen van SMS-berichten totdat u zich afmeldt. U kunt zich op elk moment afmelden voor het ontvangen van promotionele SMS-berichten van StrainLists door STOP te beantwoorden op een promotionele SMS-bericht van StrainLists. U kunt zich op elk moment afmelden voor het ontvangen van alle SMS-berichten van StrainLists door uw account te verwijderen of door STOP te beantwoorden op een sms-bericht van StrainLists. Opmerking: Als u zich afmeldt voor het ontvangen van alle SMS-berichten van StrainLists, kunt u bepaalde Services niet gebruiken zonder akkoord te gaan met het ontvangen van operationele SMS-berichten. U kunt nog een korte periode SMS-berichten ontvangen terwijl StrainLists uw verzoek verwerkt, en u kunt ook SMS-berichten ontvangen die de ontvangst van uw opt-out-verzoek bevestigen. Door deze overeenkomst te ondertekenen, ziet u af van uw recht om alle claims die voortvloeien uit de TCPA met betrekking tot berichten die naar u zijn verzonden terwijl het opt-out-verzoek in behandeling is. Voor zover een claim onder de TCPA als niet-ontvankelijk wordt beschouwd, gaat u ermee akkoord dat door het gebruik van de Diensten of de toegang tot de Site, gaat u ermee akkoord dat een dergelijke niet-ontvankelijk claim die voortvloeit uit de TCPA zal worden bearbitreerd op een individuele, Niet klasse of vertegenwoordiger, basis, zoals uiteengezet in paragraaf 13.

4.3 Opnieuw Kiezen. U kunt zich op elk moment afmelden voor het ontvangen van SMS-berichten van StrainLists door START te beantwoorden op een sms-bericht van StrainLists.

4.4 Pushmeldingen. Wanneer u onze mobiele App op uw mobiele apparaat installeert, stemt u ermee in om pushmeldingen te ontvangen, dit zijn berichten die een app u op uw mobiele apparaat stuurt, zelfs wanneer de mobiele App niet is ingeschakeld. U kunt meldingen uitschakelen door naar de pagina \"instellingen\" van uw mobiele apparaat te gaan.

4.5 e-mail. U stemt ermee in dat wij u e-mails kunnen sturen met betrekking tot onze producten en diensten, evenals die van derden. U kunt zich afmelden voor promotionele e-mails door de afmeldinstructies in een promotionele e-mail te volgen.

 1. GEBRUIKERSINHOUD

5.1 Gebruikersinhoud. "Gebruikersinhoud" betekent alle informatie en inhoud die een gebruiker indient bij, of gebruikt met, de Site of diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot, inhoud in het profiel van de gebruiker, gebruikersbeoordelingen en/of postings. U erkent en gaat ermee akkoord dat StrainLists niet verantwoordelijk is voor enige gebruikersinhoud, met inbegrip van de nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid, geldigheid, naleving van het auteursrecht, wettigheid, fatsoen, kwaliteit of enig ander aspect daarvan. StrainLists aanvaardt en zal geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens u of enige andere persoon of gebruiker voor uw gebruik of misbruik van Gebruikersinhoud aanvaarden.

5.2 Gebruikersinhoud-Beperkingen. U gaat ermee akkoord de Site niet te gebruiken, Diensten, of een van StrainLists de social media pagina ' s of kanalen te verzamelen, te uploaden, te verzenden, weer te geven, of distribueren van gebruikersinhoud (a) inbreuk maakt op enig recht van derden, zoals auteursrecht, handelsmerk, patent, handelsgeheim, moreel recht, privacy recht, het recht van publiciteit of enig ander intellectueel eigendom of eigendomsrechten; (b) die onwettig, intimiderend, beledigend, onrechtmatig, bedreigend, schadelijk, inbreukmakend op andermans privacy, vulgair, lasterlijk, onjuist, opzettelijk misleidend, handel lasterlijk, pornografisch, obsceen, onmiskenbaar beledigend (bijvoorbeeld materiaal die racisme bevordert, fanatisme, haat of lichamelijk kwaad van enig soort tegen enig groep of individu) of anderszins bezwaarlijk materiaal van welke soort of aard dan ook; of (c) in strijd is met enige wet, verordening of de verplichtingen of beperkingen die worden opgelegd door enige derde.

5.3 Gebruikersinhoud - Uw Verantwoordelijkheden. U bent als enige verantwoordelijk voor uw Gebruikersinhoud. U neemt alle risico ' s op zich die verbonden zijn aan het gebruik van uw Gebruikersinhoud, inclusief het vertrouwen op de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid ervan door anderen, of enige openbaarmaking van uw Gebruikersinhoud die u of een derde persoonlijk identificeerbaar maakt. U verklaart en garandeert hierbij dat uw Gebruikersinhoud het beleid voor acceptabel gebruik (hieronder gedefinieerd) niet schendt. U mag niet verklaren of impliceren dat uw Gebruikersinhoud op enigerlei wijze wordt verstrekt, gesponsord of onderschreven door StrainLists. U erkent en gaat ermee akkoord dat StrainLists niet verantwoordelijk is voor enige gebruikersinhoud, met inbegrip van de nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid, geldigheid, naleving van het auteursrecht, wettigheid, fatsoen, kwaliteit of enig ander aspect daarvan. StrainLists aanvaardt en zal geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens u of enige andere persoon of gebruiker voor uw gebruik of misbruik van Gebruikersinhoud aanvaarden. Omdat u alleen verantwoordelijk bent voor uw gebruikersinhoud (en niet voor StrainLists), kunt u uzelf blootstellen aan Aansprakelijkheid als uw Gebruikersinhoud bijvoorbeeld het beleid voor acceptabel gebruik of andere toepasselijke wetten schendt. StrainLists is niet verplicht een back-up te maken van gebruikersinhoud en Gebruikersinhoud kan op elk moment worden verwijderd. U bent als enige verantwoordelijk voor het maken van back-ups van uw Gebruikersinhoud, als u dat wenst.

5.4 Licentie. U verleent hierbij, en u verklaart en garandeert dat u het recht heeft om StrainLists een onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije en volledig betaalde, wereldwijde licentie te verlenen voor het reproduceren, distribueren, publiekelijk tonen en uitvoeren, het voorbereiden van afgeleide werken van, opnemen in andere werken, en anderszins gebruik maken van uw gebruikersinhoud, en om sublicenties van het voorgaande te verlenen, uitsluitend met het oog op het opnemen van uw Gebruikersinhoud in de Site en diensten. U gaat ermee akkoord om onherroepelijk afstand te doen (en te doen afzien van) van alle claims en beweringen van morele rechten of toeschrijving met betrekking tot uw Gebruikersinhoud.

5.5 Feedback. Als u StrainLists enige feedback of suggesties met betrekking tot de Site of diensten ("Feedback") verstrekt, wijst u hierbij aan StrainLists Alle rechten in de Feedback toe en gaat u ermee akkoord dat StrainLists het recht heeft om dergelijke Feedback en gerelateerde informatie te gebruiken op elke manier die zij passend acht. StrainLists zal alle Feedback die u aan StrainLists geeft als niet-vertrouwelijk en niet-eigendom behandelen. U stemt ermee in dat u aan StrainLists geen informatie of ideeën zult verstrekken die u als vertrouwelijk of eigendom beschouwt.

 1. BELEID VOOR ACCEPTABEL GEBRUIK.


6,1 beoordelingen. U moet een geldig account en e-mailadres hebben om een beoordeling achter te laten op StrainLists. Voordat u een beoordeling plaatst, moet u uw e-mailadres verifiëren dat is gekoppeld aan uw StrainLists-account. U stemt ermee in geen beoordelingen te plaatsen op de Site, Diensten, of een van StrainLists 's social media pagina' s of kanalen die niet zijn gebaseerd op uw persoonlijke ervaring of anderszins zijn ontworpen voor een ander doel dan het verstrekken van andere gebruikers op de Site met een nauwkeurige beschrijving van uw persoonlijke ervaring. Reviews op basis van tweedehands, niet-persoonlijke ervaring zijn niet toegestaan. In aanvulling op de andere beperkingen in het Beleid voor Acceptabel Gebruik, beoordelingen zijn geplaatst op de Site, Services of een van StrainLists de social media pagina ' s of kanalen mag niet: (a) geschreven worden uitsluitend in hoofdletters; (b) plagiëren; (c) bevatten, spam, advertenties en/of links naar externe websites van derden; (d) bevatten kleinerende informatie over Apotheek werknemers of enig ander persoon, (e) bevatten overdreven gedetailleerde seksuele beschrijvingen van iemands fysieke verschijning, of onzedelijk persoonlijke aanvallen tegen een specifiek persoon of groep van personen verbonden met de Apotheek, (f) bevatten verwijzingen naar Apotheken of concurrenten, andere dan het product of de Apotheek wordt bezien of (g) los van persoonlijke grieven. Als u eigenaar, vrijwilliger of werknemer van een apotheek bent, mag u geen beoordelingen plaatsen over uw apotheek of producten of over de apotheek of producten van uw concurrenten. Als eigenaar van een apotheek bent u verantwoordelijk voor het modereren en afdwingen van het beleid voor acceptabel gebruik op alle beoordelingen die op uw apotheek pagina worden geplaatst.

6.2 foto ' s. Afbeeldingsbestanden moeten uitsluitend de producten bevatten die ze illustreren en mogen geen lichaamsdelen bevatten, rommelige of rommelige achtergronden, productomwikkeling, valuta, parafernalia, merknamen of andere andere objecten dan het product zelf. Afbeeldingsbestanden moeten duidelijk zijn en mogen niet wazig of wazig zijn of flitsreflecties bevatten. Producten moeten worden gecentreerd in het afbeeldingsbestand. Afbeeldingsbestanden moeten een nauwkeurige weergave bevatten van het product dat ze illustreren. Beeldbestanden kunnen geen pornografie of andere grafische afbeeldingen bevatten en moeten zich anderszins houden aan de richtlijnen die in dit artikel 6 worden uiteengezet.

6.3 Technologische Beperkingen. Bovendien, u gaat ermee akkoord de Site niet te gebruiken of Diensten aan: (a) het uploaden, verzenden of verspreiden van computervirussen, wormen of andere software die bedoeld zijn om schade of het wijzigen van een computer systeem of gegevens; (b) het verzenden van ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, junk mail, spam, kettingbrieven, piramidespellen of enige andere vorm van dubbele of ongevraagde berichten, of het nu commercieel of anderszins; (c) oogsten, verzamelen, verzamelen of samenvoegen van informatie of gegevens met betrekking tot andere gebruikers, met inbegrip van e-mail adressen, zonder hun toestemming; (d) te verstoren, te verstoren, of maak een onnodige belasting van de servers of netwerken die zijn aangesloten op de Site of de Services of schending van de reglementen, het beleid of de procedures van dergelijke netwerken; (e) poging om of de identiteit van een andere gebruiker of StrainLists of ongeautoriseerde toegang tot de Site of Services, andere computersystemen of netwerken die zijn aangesloten op of gebruikt met de Site of de Diensten, door middel van password mining of andere middelen; (f) hinderen of verstoren van een andere gebruiker en het gebruik van de Site of de Services; of (g) introduceren software of geautomatiseerde agenten of scripts op de Site of Diensten te produceren voor meerdere accounts, het genereren van geautomatiseerde zoekopdrachten, vragen en verzoeken of te verwijderen, schrapen, of mijn gegevens van de Site of de Services.

6.4 Monitoring, Opschorting en beëindiging. Wij behouden ons het recht voor (maar zijn niet verplicht) om naar eigen goeddunken Gebruikersinhoud (inclusief beeldbestanden of reviews) te beoordelen, te onderzoeken en/of passende maatregelen tegen u te nemen (inclusief het verwijderen of wijzigen van uw Gebruikersinhoud, het beëindigen van uw StrainLists-Account in overeenstemming met Sectie 11 en/of u aan wetshandhavingsinstanties te melden) als wij naar eigen goeddunken vermoeden dat u het beleid voor acceptabel gebruik of enige andere bepaling van deze overeenkomst hebt geschonden of anderszins aansprakelijkheid voor ons of een andere persoon creëert.

 1. SCHADEVERGOEDING.

U stemt ermee in StrainLists (en haar functionarissen, werknemers en agenten) te vrijwaren en te vrijwaren van alle verliezen, schade, aansprakelijkheden, claims, acties, oordelen, toekenningen, boetes, kosten en/of uitgaven (met inbegrip van redelijkerwijs advocatenkosten) die voortvloeien uit of verband houden met een claim of eis van een derde als gevolg van of voortvloeiend uit (i) Uw gebruik of misbruik van de Site of diensten, (ii) uw Gebruikersinhoud, (iii) uw schending van deze overeenkomst; of (iv) uw schending van toepasselijke wetten of voorschriften. StrainLists behoudt zich het recht voor, op uw kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak waarvoor u verplicht bent om ons te vrijwaren en u gaat ermee akkoord om samen te werken met onze verdediging van deze claims. U stemt ermee in geen enkele zaak te regelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van StrainLists. StrainLists zal redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure wanneer u hiervan op de hoogte bent.

 1. INTERACTIES VAN DERDEN; MATERIALEN VAN DERDEN; AANBIEDINGEN; MENU ' S; ANDERE GEBRUIKERS; RELEASE.

8.1 Interacties Van Derden. Tijdens het gebruik van de Site of dienst kunt u correspondentie aangaan met, goederen en/of diensten kopen van, of deelnemen aan promoties van externe dienstverleners, adverteerders of sponsors die hun goederen en/of diensten via de dienst tonen. StrainLists is in het bijzonder geen partij bij een transactie die u kunt aangaan met een derde partij. Elke dergelijke activiteit, en alle voorwaarden, voorwaarden, garanties of verklaringen in verband met een dergelijke activiteit, is uitsluitend tussen u en de toepasselijke derde partij. StrainLists heeft geen aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor dergelijke correspondentie, aankoop, transactie of promotie tussen u en een dergelijke derde partij. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen bij alle acties en interacties met derden waarmee u via de Service communiceert.

8.2 Materialen Van Derden. De Site of diensten kunnen inhoud van derden weergeven, bevatten of beschikbaar maken (inclusief gegevens, Informatie, applicaties van artikelen of andere producten, diensten en/of materialen) of links bevatten naar websites, diensten en advertenties van derden voor derden, zoals aanbiedingen en dispensary menu ' s, inclusief prijzen, productnamen en productbeschrijvingen elk Menu (hieronder gedefinieerd) (gezamenlijk "materialen van derden"). U erkent en gaat ermee akkoord dat StrainLists niet verantwoordelijk is voor materialen van derden, met inbegrip van hun nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid, geldigheid, naleving van het auteursrecht, wettigheid, fatsoen, kwaliteit of enig ander aspect daarvan. StrainLists aanvaardt en zal geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens u of enige andere persoon of gebruiker voor enig materiaal van derden. Materialen van derden en links daarop worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor uw gemak en u gebruikt ze volledig op eigen risico. Wanneer u naar Materiaal van derden linkt, zijn de Voorwaarden en het beleid van de toepasselijke derde van toepassing, inclusief de praktijken voor het verzamelen van privacy en gegevens van de derde. U moet elk onderzoek doen dat u nodig of passend acht voordat u doorgaat met een transactie in verband met dergelijk materiaal van derden.

8,3 Deals. De Site of diensten kunnen kortingsbonnen, promotiecodes, giveaways, monsters en andere aanbiedingen van vermelde apotheken weergeven, bevatten of beschikbaar maken (gezamenlijk "Deals"). Deals vormen "materialen van derden" onder deze overeenkomst. StrainLists toont deze aanbiedingen op de Site en diensten als een vorm van reclame voor de aanbieding dispensary (de "aanbieder") alleen. Alle aanbiedingen worden rechtstreeks aangeboden door de toepasselijke aanbieder en kunnen onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden of beperkingen van de aanbieder of onder het toepasselijke recht, ongeacht of dergelijke aanvullende voorwaarden of beperkingen uitdrukkelijk zijn opgenomen op de Site of diensten. De aanbieder, en niet StrainLists, is als enige verantwoordelijk voor: (a) terugbetaling van de Deal; (b) naleving van alle aspecten van de Deal met het toepasselijke recht (inclusief onbeperkt, De advertentie, terugbetaling en voorwaarden, Voorwaarden en beperkingen die daarmee verband houden); (c) alle goederen en diensten die hij aan u levert in verband met de Deal; en (d) alle verwondingen, ziekten, schade, claims, aansprakelijkheden en kosten die u direct of indirect, geheel of gedeeltelijk kunnen lijden, ongeacht of deze verband houden met het gebruik of terugbetaling van een Deal of niet.

8.4 Andere Gebruikers. Elke gebruiker van de Site of diensten is als enige verantwoordelijk voor alle Gebruikersinhoud en materialen van derden. Omdat wij geen controle hebben over gebruikersinhoud en/of materialen van derden, erkent u en gaat u ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor gebruikersinhoud en/of materialen van derden, geven wij geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, valuta, geschiktheid of kwaliteit van gebruikersinhoud en/of materialen van derden, en nemen wij geen verantwoordelijkheid voor gebruikersinhoud en / of materialen van derden. Uw interacties met andere gebruikers van de Site of dienst (met inbegrip van apotheken) zijn uitsluitend tussen u en deze gebruiker. U gaat ermee akkoord dat StrainLists niet verantwoordelijk is voor enig verlies of schade als gevolg van dergelijke interacties. Als er een geschil is tussen u en een gebruiker van een Site of dienst, zijn wij niet verplicht om betrokken te raken.

8.5 vrijgeven. In de overweging van uw gebruik van de Site en Services, ontheft u en voor altijd te ontslaan StrainLists (en onze functionarissen, werknemers, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden) van, en u doet hierbij afstand en afstand doet van uw rechten met betrekking tot, elk verleden, heden en toekomst geschil, vordering, geschil, de vraag, recht, verplichting, de aansprakelijkheid, de actie en de oorzaak van de actie van elke soort en aard (met inbegrip van claims in verband met de privacy, van de ontvangst van sms-berichten, persoonlijk letsel, dood, schade aan eigendommen), bekend of onbekend, die is ontstaan of ontstaat direct of indirect uit, of betrekking heeft, direct of indirect, van alle interacties met, of het handelen of nalaten van een andere Site of gebruikers van de diensten van Derden Interactions, of Materialen van Derden. ALS U INWONER BENT VAN CALIFORNIË, DOET U HIERBIJ AFSTAND VAN CALIFORNIA CIVIL CODE SECTION 1542 IN VERBAND MET HET VOORGAANDE, WAARIN STAAT: "EEN ALGEMENE VRIJLATING STREKT ZICH NIET UIT TOT VORDERINGEN WAARVAN DE SCHULDEISER OF BEVRIJDENDE PARTIJ NIET WEET OF VERMOEDT DAT ZE IN ZIJN OF HAAR VOORDEEL BESTAAN OP HET MOMENT VAN UITVOERING VAN DE VRIJLATING EN DAT, INDIEN BEKEND DOOR HEM OF HAAR ZIJN OF HAAR SCHIKKING MET DE SCHULDENAAR OF VRIJGELATEN PARTIJ MATERIEEL ZOU HEBBEN BEÏNVLOED."Als u een niet-inwoner van Californië bent, gaat u er hierbij mee akkoord dat de bovenstaande vrijgave van toepassing is op alle claims, inclusief claims waarvan u niet wist dat ze bestonden op het moment dat u deze overeenkomst ondertekende.

 1. DISCLAIMER

DE SITE EN DIENSTEN WORDEN AANGEBODEN "ZOALS ZE ZIJN" EN "ZOALS ZE BESCHIKBAAR ZIJN" EN WIJ (EN ONZE LEVERANCIERS) WIJZEN UITDRUKKELIJK, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN DE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM, RUSTIG GENOT, NAUWKEURIGHEID OF NIET-INBREUK. Zonder het voorgaande te beperken, geven StrainLists (en onze leveranciers) geen garantie dat de SITE of diensten: (A) aan uw vereisten zullen voldoen; (B) ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos beschikbaar zullen zijn; of (C) accuraat, betrouwbaar, vrij van virussen of andere schadelijke CODE, volledig, legaal of veilig zullen zijn.

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOE, ZODAT DE BOVENSTAANDE UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS

 1. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn StrainLists (en onze leveranciers) in geen geval aansprakelijk jegens u of een derde partij voor gederfde winst of indirecte, gevolgschade, voorbeeldige, incidentele, speciale of bestraffende schade die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst of uw gebruik van, of onvermogen om de SITE of diensten te gebruiken, zelfs niet als we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. TOEGANG TOT, EN GEBRUIK VAN, DE SITE EN DIENSTEN ZIJN NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN RISICO, EN U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG DAARVAN. Niettegenstaande iets anders hierin is opgenomen, zal de aansprakelijkheid van StrainLists (en van onze leveranciers) jegens u voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst (voor welke oorzaak dan ook en ongeacht de vorm van de actie) te allen tijde beperkt zijn tot het hoogste bedrag van (A) vijftig Amerikaanse DOLLARS ($50) of (B) bedragen die u StrainLists in de voorafgaande 12 maanden (indien van toepassing) hebt betaald. HET BESTAAN VAN MEER DAN ÉÉN CLAIM ZAL DEZE LIMIET NIET VERGROTEN.

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE GEVOLGSCHADE NIET TOE, DUS DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING IS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING EN U KUNT OOK ANDERE WETTELIJKE RECHTEN HEBBEN DIE VAN RECHTSGEBIED TOT RECHTSGEBIED VERSCHILLEN.

 1. TERMIJN EN BEËINDIGING.

Onder voorbehoud van dit gedeelte blijft deze Overeenkomst volledig van kracht terwijl u de Site of Diensten gebruikt. Wij kunnen (A) Uw rechten op het gebruik van de Site en/of diensten (met inbegrip van uw StrainLists-Account) opschorten of (b) deze overeenkomst te allen tijde om welke reden dan ook naar eigen goeddunken beëindigen, met inbegrip van elk gebruik van de Site of diensten in strijd met deze overeenkomst. Bij beëindiging van deze Overeenkomst worden uw StrainLists-Account en het recht op toegang tot en gebruik van de Site en diensten onmiddellijk beëindigd. U begrijpt dat elke beëindiging van uw StrainLists-Account inhoudt dat uw Gebruikerscontent die daarmee verband houdt, wordt verwijderd uit onze Site, Services en live databases. StrainLists is niet aansprakelijk jegens u voor de beëindiging van deze overeenkomst, met inbegrip van de beëindiging van uw StrainLists-Account of het verwijderen van uw Gebruikersinhoud. Zelfs nadat deze overeenkomst is beëindigd, blijven de volgende bepalingen van deze Overeenkomst van kracht: paragrafen 3.2-3.4, 4-14.

 1. AUTEURSRECHTBELEID.

StrainLists respecteert het intellectuele eigendom van anderen en vraagt dat gebruikers van onze Site en diensten hetzelfde doen. In verband met onze Site en diensten, hebben we een beleid met inachtneming van het auteursrecht dat voorziet in de verwijdering van eventuele inbreukmakende materialen en voor de beëindiging, in passende omstandigheden, van gebruikers van onze Site en diensten die herhaaldelijk inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van auteursrechten. Als u van mening bent dat een van onze gebruikers, door het gebruik van onze Site en diensten, onrechtmatig inbreuk maakt op het auteursrecht (en) in een werk, en het vermeende inbreukmakende materiaal wenst te laten verwijderen, moet de volgende informatie in de vorm van een schriftelijke kennisgeving (overeenkomstig 17 U. S. C. § 512(c)) worden verstrekt aan onze aangewezen Auteursrechtpersoon:

12.1 uw fysieke of elektronische handtekening;

12.2 Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk(en) waarop u beweert inbreuk te hebben gemaakt;

12.3 Identificatie van het materiaal op onze diensten waarvan u beweert dat het inbreuk maakt en dat u ons verzoekt om verwijdering;

12.4 voldoende informatie om ons in staat te stellen dergelijk materiaal te lokaliseren;

12.5 uw adres, telefoonnummer en e - mailadres;

12.6 een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het aanstootgevende materiaal niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent, of onder de wet; en

12.7 een verklaring dat de informatie in de melding juist is, en op straffe van meineed, dat u ofwel de eigenaar bent van het auteursrecht dat naar verluidt is geschonden of dat u bevoegd bent om namens de auteursrechthebbende op te treden.

Houd er rekening mee dat, overeenkomstig 17 U. S. C. § 512(f), elke onjuiste voorstelling van materiële feiten (onjuistheden) in een schriftelijke kennisgeving de klagende partij automatisch blootstelt aan aansprakelijkheid voor eventuele schade, kosten en advocaatkosten die door ons worden gemaakt in verband met de schriftelijke kennisgeving en bewering van schending van het auteursrecht.legal@StrainLists.com

 1. ARBITRAGE OVEREENKOMST EN JURY TRIAL WAIVER, CLASS ACTION WAIVER, EN FORUM SELECTIE CLAUSULE.

Alle geschillen tussen u en StrainLists die voortvloeien uit, verband houden met of verband houden met de Site of diensten, worden exclusief beslecht door bindende arbitrage overeenkomstig de op dat moment geldende regels van de American Arbitration Association ("AAA") voor commerciële arbitrage en niet in de rechtbank. Deze arbitrageovereenkomst is van toepassing op elke vordering die wordt ingesteld onder de wetten van een staat of nationale overheid, met inbegrip van vorderingen onder de Telephone Consumer Protection Act van 1991, de Federal Trade Commission Act, de Consumer Product Safety Act, of enige andere federale, staat of lokale wet of verordening. Er is geen rechter of jury in arbitrage en u stemt ermee in om afstand te doen van uw recht om vorderingen in de rechtbank voor zover toegestaan door de wet. De arbitrageprocedures zijn eenvoudiger en beperkter dan de regels die voor de rechter gelden en de toetsing door de rechter is beperkt. U en StrainLists komen overeen dat een dergelijke arbitrage op individuele BASIS zal worden uitgevoerd en niet IN een klasse, geconsolideerde of representatieve actie. Niettegenstaande enige bepaling in deze overeenkomst aan het tegendeel, als de klasse en vertegenwoordiger-actie Afstand in de eerdere zin ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, echter, noch u, noch wij hebben recht op arbitrage, en elke klasse of vertegenwoordiger-actie vorderingen zullen overgaan in een rechtbank van bevoegde jurisdictie in King County, Washington. Deze arbitrageovereenkomst wordt aangegaan en afdwingbaar op grond van de Federal Arbitration Act. De uitspraak van de arbiter kan worden ingevoerd in een bevoegde rechtbank. Niettegenstaande enige andere bepaling in deze overeenkomst, gaan we ermee akkoord dat indien StrainLists een toekomstige wijziging aanbrengt in deze bepaling inzake geschillenbeslechting, deze niet van toepassing is op individuele claim(s) waarover u reeds kennisgeving aan StrainLists hebt gedaan. Informatie over AAA en het starten van arbitrage is te vinden op www.adr.org of door te bellen naar 800-778-7879. Als de arbitrage in deze sectie bepaling niet afdwingbaar wordt bevonden of niet van toepassing is voor een bepaald geschil, dan moet de procedure uitsluitend worden gebracht in een bevoegde rechtbank in King County, Washington. U aanvaardt hierbij de exclusieve bevoegdheid van een dergelijke rechtbank voor dit doel. Voor zover de afdwingbaarheid van deze overeenkomst een verwijzing naar een staatsrecht vereist, komen de partijen overeen dat een dergelijke verwijzing naar de wetten van de staat Washington is, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

support@StrainLists.com

13.2 vertrouwelijkheid. Alle aspecten van de arbitrageprocedure, en elke uitspraak, beslissing of uitspraak door de arbiter, zullen strikt vertrouwelijk zijn ten behoeve van alle partijen.

13.3 toekomstige wijzigingen van de arbitrageovereenkomst. Niettegenstaande enige bepaling in deze voorwaarden die anders is, gaan we ermee akkoord dat als het een toekomstige wijziging aanbrengt in deze arbitrageovereenkomst (anders dan een wijziging van het Kennisgevingsadres) terwijl u een gebruiker van de Dienst bent, u een dergelijke wijziging kunt weigeren door ons een schriftelijke kennisgeving te sturen binnen dertig (30) kalenderdagen na de wijziging van het Kennisgevingsadres dat in het onderstaande gedeelte wordt vermeld. Door toekomstige wijzigingen af te wijzen, gaat u ermee akkoord dat u elk geschil tussen ons individueel zult bemiddelen in overeenstemming met de taal van deze arbitrageovereenkomst vanaf de datum waarop u deze voorwaarden voor het eerst hebt aanvaard (of eventuele latere wijzigingen van deze voorwaarden hebt aanvaard).

 1. ALGEMENE

14.1 geen ondersteuning of onderhoud. U erkent en gaat ermee akkoord dat StrainLists niet verplicht is om u te voorzien van enige ondersteuning of onderhoud in verband met de Site of diensten.

14.2 wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden. We kunnen deze voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken wijzigen. Als we dit doen, zullen we de gewijzigde Voorwaarden op de Service plaatsen. De wijzigingen gaan onmiddellijk in. U stemt ermee in deze voorwaarden periodiek te bekijken, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Voortgezet gebruik van onze Site of diensten na kennisgeving van dergelijke wijzigingen geeft aan dat u deze wijzigingen erkent en ermee instemt gebonden te zijn aan de voorwaarden van dergelijke wijzigingen.

14.3 Informatie Over Auteursrecht / Handelsmerk. Copyright © 2016, StrainLists Holdings, Inc. Alle rechten voorbehouden. StrainLists®; het StrainLists logo; de StrainLists groen, paars en rusty maroon kleuren gebruikt in combinatie; de StrainLists groen, paars en rusty maroon kleuren gebruikt voor hybride, indica en sativa cannabis soorten; en de StrainLists tegel ontwerpen (gezamenlijk, de merken") zijn handelsmerken van StrainLists Holdings, Inc. Apple®, App Store® en iTunes® zijn geregistreerde handelsmerken van Apple, Inc. (“Apple”). Google Play™ is een handelsmerk van Google, LLC. U erkent en gaat ermee akkoord dat het u niet is toegestaan om de merken van StrainLists of merken van derden die op onze site worden weergegeven te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van respectievelijk StrainLists Holdings, Inc., Apple, of de eigenaren van dergelijke merken van derden.

14.4 toegang tot en downloaden van de applicatie van Apple. De volgende aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op elke mobiele App die wordt geopend via of gedownload van de iTunes® of de App Store® ("App Store Sourced Mobile App"):

(A) U erkent en stemt ermee in dat (i) deze overeenkomst uitsluitend tussen u en StrainLists wordt gesloten en niet Apple, en (ii) dat StrainLists, niet Apple, als enige verantwoordelijk is voor de App Store Sourced mobiele App en de inhoud daarvan. De licentie die aan u is verleend in de overeenkomst om de App Store Sourced Mobile App en Service te gebruiken, is een niet-overdraagbaar recht om de App Store Sourced Mobile App te gebruiken op elk Apple apparaat dat u bezit of beheert, en alleen voor zover toegestaan door de gebruiksregels die zijn uiteengezet in de Servicevoorwaarden van de App Store.

(b) U erkent dat Apple geen enkele verplichting heeft om onderhoud en ondersteunende diensten te leveren met betrekking tot de App Store Sourced mobiele App.

(c) indien de App Store Sourced Mobile App niet voldoet aan de toepasselijke garantie, kunt u Apple hiervan op de hoogte stellen en zal Apple de aankoopprijs van de App Store Sourced Mobile App aan u terugbetalen. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, heeft Apple geen enkele andere garantieverplichting met betrekking tot de App Store Sourced mobiele App. Tussen StrainLists en Apple vallen alle andere claims, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten of uitgaven die kunnen worden toegeschreven aan een tekortkoming in de nakoming van een garantie uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van StrainLists.

(d) U en StrainLists erkennen dat Apple tussen StrainLists en Apple niet verantwoordelijk is voor het afhandelen van claims die u hebt of claims van derden met betrekking tot de App Store Sourced Mobile App of uw bezit en gebruik van de App Store Sourced Mobile App, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: (I) productaansprakelijkheidsclaims; (ii) claims dat de App Store Sourced Mobile App niet voldoet aan toepasselijke wettelijke of regelgevende vereisten; en (iii) claims die voortvloeien uit consumentenbescherming of soortgelijke wetgeving.

(e) U en StrainLists erkent dat, in het geval van een vordering van derden dat de App Store Afkomstig Mobile App of uw bezit en het gebruik van het App Store Afkomstig Mobiele App inbreuk maakt dat derden op de intellectuele eigendomsrechten, tussen StrainLists en Apple, StrainLists, niet Apple, alleen zal verantwoordelijk zijn voor het onderzoek, de verdediging, de afrekening en kwijting van een dergelijke inbreuk op intellectuele eigendomsrechten vordering voor zover vereist door de Voorwaarden.

(f) U en StrainLists erkennen en gaan ermee akkoord dat Apple en de dochterondernemingen van Apple derde begunstigden zijn van de overeenkomst met betrekking tot uw licentie voor de App Store Sourced Mobile App, en dat Apple, na uw aanvaarding van de voorwaarden van de Overeenkomst, het recht heeft (en wordt geacht het recht te hebben aanvaard) om de overeenkomst met betrekking tot uw licentie voor de App Store Sourced Mobile App af te dwingen tegen u als derde begunstigde daarvan.

(g) U verklaart en garandeert dat (i) u niet gevestigd bent in een land dat onderworpen is aan een embargo van de Amerikaanse overheid, of dat door de Amerikaanse overheid is aangewezen als een "terroristisch ondersteunend" land; en (ii) u niet staat vermeld op een lijst van verboden of beperkte partijen van de Amerikaanse overheid.

(h) zonder enige andere voorwaarden van de Voorwaarden te beperken, moet u zich houden aan alle toepasselijke voorwaarden van derden bij het gebruik van de App Store Sourced mobiele App.

14.5 Diversen. Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het gebruik van de Site en diensten. Ons falen om enig recht of bepaling van deze overeenkomst uit te oefenen of af te dwingen zal niet werken als een afstand van een dergelijk recht of bepaling, noch zal enige enkele of gedeeltelijke uitoefening door StrainLists van enig recht of bevoegdheid hieronder uit te sluiten verdere uitoefening van dat of enig ander recht hieronder. De sectietitels in deze Overeenkomst zijn alleen voor het gemak en hebben geen juridische of contractuele gevolgen. Het woord "inclusief" betekent " inclusief zonder beperking."Als enige bepaling van deze overeenkomst om welke reden dan ook ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zijn de andere bepalingen van deze overeenkomst onaangetast en wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn gewijzigd zodat deze geldig en afdwingbaar is voor zover maximaal toegestaan door de wet. Niets in dit document zal worden uitgelegd als een dienstverband, partnerschap of joint venture relatie tussen u en StrainLists. Deze Overeenkomst, en uw rechten en verplichtingen hierin, mogen niet worden toegewezen, uitbesteed, Gedelegeerd of anderszins overgedragen door u zonder voorafgaande schriftelijke toestemming StrainLists, en elke poging tot toewijzing, uitbesteding, delegatie of overdracht in strijd met het voorgaande zal nietig zijn. De voorwaarden van deze Overeenkomst zijn bindend voor rechtverkrijgenden.

Recente Pagina ' S

Aanbevolen soorten

Welkom bij StrainsList.nl

Ben je minstens 21?

Door deze site te bezoeken, accepteert u de gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid.